Regulamin uczestnictwa w meczach koszykarskiego Śląska na sezon 2020/2021

0

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ
ROZGRYWKI KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
W SEZONIE 2020/2021

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa osób fizycznych w imprezach organizowanych
przez Śląsk Wrocław Basketball S.A. przy ul. Wejherowskiej 34 oraz Mieszczańskiej 4, we Wrocławiu w sezonie
2020/2021.
2. Uczestnik imprezy może zostać niedopuszczony do udziału w imprezie, jeżeli znajduje się w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, posiada niebezpieczne
przedmioty (naczynia szklane, kije, pałki itp.), posiada napoje alkoholowe powyżej 3,5 %
niezakupione na terenie imprezy, bądź swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla innych
uczestników imprezy. W powyższych przypadkach również w trakcie trwania imprezy służby
porządkowe uprawnione są wydalić uczestnika imprezy z miejsca jej odbywania.
3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie i okazanie właściwym służbom ważnego biletu
wstępu na daną imprezę lub karnet na cały sezon. Uczestnik jest zobowiązany zachować bilet lub
karnet przez cały czas trwania imprezy i okazać go służbom porządkowym lub informacyjnym na
każde wezwanie. Bilet jest jednorazowy i traci ważność z chwilą opuszczenia miejsca odbywania się
imprezy. W przypadku posługiwania się przez uczestnika biletem nabytym w sposób
niedopuszczony przez organizatora, może on zostać wyproszony z terenu imprezy.
4. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora w
materiałach foto oraz video powstających podczas imprezy, a następnie publikowanych w środkach
masowego przekazu.
5. Uczestnik imprezy zobowiązany jest wydać na żądanie służb porządkowych wszelkie niebezpieczne
narzędzia znajdujące się w jego posiadaniu pod rygorem niedopuszczenia do imprezy bądź
wydalenia z miejsca imprezy, jak również okazać zawartość znajdujących się w jego posiadaniu
toreb oraz poddać się w razie konieczności rewizji osobistej osobie tej samej płci.
6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia napojów oraz artykułów spożywczych, zakupionych poza
terenem imprezy.
7. Uczestnik imprezy zobowiązany jest powstrzymać się w trakcie jej trwania od spożywania alkoholu
powyżej 3,5 % i innych środków odurzających, jak również palić tytoń w miejscach do tego
wyznaczonych – pod rygorem niedopuszczenia do imprezy bądź wydalenia z miejsca jej odbywania.
Spożywanie nabytego podczas imprezy alkoholu do 3,5 % może odbywać się tylko w miejscach do
tego wyznaczonych przez organizatora.
8. Uczestnik imprezy może spożywać jedynie napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe do 3,5 % nabyte
na terenie imprezy w opakowaniach plastikowych, tj. kubkach jednorazowych lub otwartych
butelkach plastikowych o pojemności mniejszej niż 0,7 l.
9. Uczestnik imprezy zobowiązany jest zajmować miejsca wyłącznie w sektorach lub miejscach do
tego wyznaczonych. Służby porządkowe w przypadku możliwości zagrożenia bezpieczeństwa
imprezy, uprawnione są do wydawania poleceń uczestnikom imprezy w szczególności dotyczących
zmiany zajmowanego miejsca bądź sektora, ewakuacji.
10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest powstrzymać się od form zachowań budzących powszechną
odrazę lub dezaprobatę, a także zobowiązany jest do kulturalnego zachowania w czasie jej trwania,
a w szczególności do zachowania czystości, stosowania kulturalnych form reagowania, itp.
11. Zabrania się uczestnikom imprezy korzystania ze sprzętu fotograficznego oraz kamer video bez
ważnej akredytacji lub potwierdzonej zgody organizatora pod rygorem opuszczenia hali przez osobę
naruszającą postanowienie.
12. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r.(Dz. U. Nr 178, poz. 1841), w tym nie
używania przedmiotów wywołujących hałas przeszkadzający innym kibicom (np. wuwuzeli oraz
trąbek, czy gwizdków)
13. Osoby niepełnoletnie, poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod nadzorem
osób dorosłych. Służby porządkowe uprawnione są do legitymowania uczestników imprezy
w przypadkach wątpliwych.
14. Przedmioty wartościowe oraz odzież wierzchnia pozostawione bez opieki na terenie imprezy,
nieobjęte są odpowiedzialnością organizatora.
15. Uczestnik imprezy zobowiązany jest ściśle i sumiennie wypełniać postanowienia niniejszego
regulaminu – pod rygorem niedopuszczenia do imprezy bądź wydalenia z miejsca jej odbywania,
niezależnie od tego czy poszczególne punkty niniejszego regulaminu taki rygor przewidują.
16. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące
zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne, mające zastosowanie przy
imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na stadion uczestnik imprezy masowej
potwierdza.
17. Wstęp na teren imprezy odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji
osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym
zakażeniem, w tym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę
COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych
roszczeń w stosunku do Śląsk Wrocław Basketball S.A. W tym zakresie przebywanie na terenie imprezy odbywa się na własną odpowiedzialność.
18. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy, do czasu zajęcia przypisanego miejsca oraz podczas
poruszania się po terenie imprezy, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki
lub przyłbicy, z zastrzeżeniem, iż powinny zostać one zdjęte na polecenie służb porządkowych lub
informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia tożsamości. Organizator ma prawo kontroli
realizacji tego wymogu.
19. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy lub niemogące ich założyć z jakichkolwiek powodów,
w tym osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych, nie zostaną
wpuszczone na teren imprezy.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i
odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej
wyraża zgodę na taką czynność.
21. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na teren imprezy, a także udostępnianie depozytów.
22. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest poddać się
obowiązkowej dezynfekcji rak w miejscach wyznaczonych na terenie obiektu przez Klub, zgodnie ze
wskazaną w tych miejscach instrukcją.
23. Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach
komunikacyjnych i innych strefach.
24. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zachowania na terenie imprezy dystansu 1,5 metra,
a także zajęcia wskazanego miejsca przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących
w imprezie masowej z dzieckiem poniżej 13 roku życia, z osobą z orzeczeniem o
niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się
samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
25. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin
toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą.
26. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do przestrzegania podanego przez Organizatora (np.
na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia z terenu imprezy.
27. Niniejszy regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie organizatora we Wrocławiu przy ul.
Mieszczańskiej 4. Regulamin będzie również umieszczony w widocznym miejscu odbywania się
imprezy.28. Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997

Udostępnij:

Tagi: 20202021basketcovidenergaligaregulaminwytyczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój komentarz