Regulamin konkursu

0
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą #KONKURS oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest B&D Hotels S.A. ul. Barska 28/30; 02-315 Warszawa Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000089784, NIP: 522-00-01-116, Regon: 012505788 w dalszej części regulaminu występujący jako „Organizator”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na Facebooku w dniach 24.01-06.02.2022r.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook dla użytkowników profili https://www.facebook.com/HPParkPlazaWroclaw i https://www.facebook.com/WKSSlaskWroclawkoszykowka.
 4. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wks-slask.eu.
 6. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocji na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18. rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem Organizatora,

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wymienionych w treści postu wymogów.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzcy czuwają Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 2 osoby.

4. Kryterium przyznania nagrody stanowić będzie wyłonienie zwycięzcy spośród osób, które spełniły wszystkie warunki konkursu.

 • 3 NAGRODY
 1. W konkursie nagrodzona zostanie 1 osoba
 2. Nagroda: zaproszenie na KOLACJE WALNTYNKOWĄ w stylu francuskim  z muzyką na żywo dla 2 osób  w dniu 14.02.2022r. do restauracji PANORAMA w hotelu HP Park Plaza ul. Drobnera 11-13 we Wrocławiu .
 1. Zdobywcą nagrody będzie osoba, która polubi Fanpage @HPParkPlazaWroclaw oraz @WKSSlaskWroclawkoszykowka. Pod postem konkursowym, w komentarzu, oznaczy osobę, z którą ten wieczór chciałyby celebrować. Udostępni na swoim profilu wydarzenie https://tiny.pl/9jrc8.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 07.02.2022r. roku poprzez wiadomość prywatną oraz informację zamieszczoną na profilu Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym. W odpowiedzi zwycięzca musi powiadomić o woli przyjęcia nagrody w ciągu 24h. W innym przypadku uznaje się, iż zrzekł się praw do nagrody.
 3. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie, w szczególności na pieniądze.
 4. Nagroda zostanie przekazana w wiadomości prywatnej na Facebooku.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 6. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 • 4 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje wynikające z Konkursu należy składać w formie pisemnej pod adresem e-mail hpwroclaw@hotelepark.pl z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”.
 2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko wraz z dokładnym opisem i uzasadnieniem reklamacji oraz treścią żądania Uczestnika. Termin do wniesienia reklamacji wynosi 3 (trzy) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Konkursu, w związku z jego udziałem w Konkursie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Z udziałem w konkursie wiąże się podanie danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i numeru telefonu. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz w związku z ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest B&D Hotels S.A. ul. Barska 28/30; 02-315 Warszawa Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000089784, NIP: 522-00-01-116, Regon: 012505788. Pytania i informacje w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych można kierować pod w/w adresem lub adresem mailowym: iodhp@hotelepark.pl.
 4. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.b w/w Rozporządzenia.
 5. Administrator przekazuje Dane Uczestników wyłącznie podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora, takie jak: usługi marketingowe, związane z bezpośrednią obsługą profilu na Facebooku oraz podmiotom świadczącym usługi prawne.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu i przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie. Po tym okresie dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Spółki B&D Hotels SA.
 10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich.
 12. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 13. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu nieuwzględniających puli nagród oraz zasad uczestnictwa.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, skutkujących problemami komunikacyjnymi, bądź w jakikolwiek inny sposób mogących wpływać na ostateczne wyniki Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Udostępnij:

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój komentarz